Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Certifikovaná zkouška

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince

Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy a pomoci ve vaší pracovní kariéře.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je nabízena na pěti úrovních obtížnosti: CCE–A1 CCE–A2 CCE–B1 CCE–B2 CCE–C1

 • Sobota 08.12.2018 + Neděle 09.12.2018 
  Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1
  Přihlásit se můžete do 04.11.2018 
Zkouška je určena nejen zájemcům z řad zahraničních studentů UK, ale i všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.


Účast v kurzech pořádaných UK není pro vykonání zkoušky podmínkou.
Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce se vydává dvojjazyčně v češtině a angličtině.

Charakteristika zkoušky

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje na všech pěti úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Obsahově se zkouška opírá o jazykový materiál předepsaný jednotlivými popisy relevantních referenčních úrovní pro češtinu. Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).

Certifikovanou zkoušku z češtiny provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

 

Uznávání zkoušky
Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a některé vysoké školy. Může vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy a pomoci ve vaší pracovní kariéře.

Cena:

 • А1 – 135
 • А2 – 145
 • В1 – 195 
 • В2 – 205 
 • С1 - 235 


Existují slevy pro studenty češtiny všech kurzů českého jazyka Českého centra v Kyjevě.

Registrace zde.

 

Materiály ke zkoušce:
 • ADAMOVIČOVÁ, A., HRDLIČKA, M., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech II. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2071-8.
 • ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1059-7.
 • BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The workbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.
 • BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The textbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.
 • BOŘILOVÁ, P., HOLÁ, L. Česky krok za krokem 2. Praha : Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7.
 • ČECHOVÁ, E., REMEDIOSOVÁ, H. Do you want to speak Czech? Liberec :Harry Putz, 2005. ISBN 80-2165-9-5. (+ další jazykové mutace:RJ, NJ, FJ, PJ...)
 • HRONOVÁ, K., HRON, J. Čeština pro cizince / Czech for Foreigners H + H, A1–A2 ; B1 / mini – medium. Praha : Didakta, 2009.ISBN 978-80-254-2295-3.
 • KESTŘÁNKOVÁ, M., ŠNAIDAUFOVÁ, G., KOPICOVÁ, K. Čeština pro cizince - úroveň B1. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3007-0.
 • NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 1. Praha : Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-80-4.
 • NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 2. Praha : Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-52-3.
 • PEČENÝ, P. a kol. Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2066-4.
 • REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicative Czech - I a II. Brno :Ivana Rešková, 2006.